Mã Vùng tại Malaysia    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +60

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
6558Alor GajahMelaka (bang)Ma-lay-xi-a20163Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4702Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4705Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4709Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4724Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4728Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4729Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4730Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4731Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4732Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4733Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4734Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4735Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4736Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4737Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4739Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4740Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4741Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4744Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4745Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4747Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4748Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4757Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4758Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4759Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4760Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4762Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4764Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4765Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4766Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4768Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4769Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4770Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4771Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4772Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4773Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4774Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4775Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4776Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4777Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4787Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4789Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4911Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4913Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4700Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4916Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4917Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4918Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4929Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
4930Alor SetarKedahMa-lay-xi-a217368Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)16:37 Th 2UTC+08
Trang 1Tiếp theo