Mã Vùng tại George Town, Penang

    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +60

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
4George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4200George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4201George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4210George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4217George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4218George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4219George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4220George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4222George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4223George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4226George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4227George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4228George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4229George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4238George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4240George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4242George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4248George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4250George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4251George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4252George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4253George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4254George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4255George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4258George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4259George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4260George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4261George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4262George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4263George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4264George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4267George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4268George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4269George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4280George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4281George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4282George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4283George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4288George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4289George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4290George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4291George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4292George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4293George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4298George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4305George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4306George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4307George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4310George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
4313George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)03:05 Th 6UTC+08
Trang 1Tiếp theo


Các Danh mục hàng đầu cho George Town, Penang