Perlis | Mã Bưu Chính | Mã Vùng

Mã Vùng tại Perlis

Các thành phố trong Perlis


    Mã Cuộc Gọi Quốc Gia: +60

Mã VùngThành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMúi giờThời gianUTC
4George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4631George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4634George Town, PenangPulau PinangMa-lay-xi-a300000Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4908KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4936KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4937KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4938KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4940KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4941KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4943KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4944KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4945KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4946KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4947KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4949KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4970KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4971KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4972KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4973KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4975KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4976KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4977KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4978KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4979KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4980KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4981KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4982KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4984KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4985KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4986KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4987KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4988KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4989KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
4997KangarPerlisMa-lay-xi-a63869Giờ Malaysia (Kuala Lumpur)12:22 Th 3UTC+08
Trang 1