95 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Al Azaybah North, Al Badi, Al Humriyyah, Al Khuwayr South, Al Koudh, Al Maabilah, Al Mawaleh South, Al Wadi Al Kabir Industrial Estate
Múi giờ:Giờ Chuẩn Vùng Vịnh
Giờ địa phương:Thứ Năm 23:04
Mã Vùng liên quan:929394969798

Dữ liệu kinh doanh dành cho 95

Các doanh nghiệp ở 95  - Oman