189 Mã Vùng

Thông tin chi tiết
Các vùng lân cận:Chāoyáng qū, Dali Shi, Haidian, Jìngān, Mǐnxíng qū, Pǔdōng, Xiangzhou Qu
Múi giờ:Giờ Chuẩn Trung Quốc
Giờ địa phương:Thứ Ba 13:26
Mã Vùng liên quan:182183185186187188

Dữ liệu kinh doanh dành cho 189

Các doanh nghiệp ở 189  - Trung Quốc